Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
6264 0940 500
Reposted frompiehus piehus
ataga
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viamothsdevourer mothsdevourer
ataga
0609 78b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
ataga
9091 e743 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
ataga
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
ataga
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
ataga
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatimetobegin timetobegin
ataga
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viatimetobegin timetobegin
ataga
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
ataga
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
ataga
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatimetobegin timetobegin
ataga
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin
ataga
2384 0b27 500
Reposted fromhrafn hrafn viatimetobegin timetobegin
ataga
1930 05bf 500
ataga
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viasfeter sfeter
ataga
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viasfeter sfeter
ataga
8233 bd77
Reposted from0 0 viaczekoladowezatracenie czekoladowezatracenie
ataga
ataga
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
ataga
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl